המשרד מבצע שמאויות למגוון רחב של לקוחות לרבות, גופים ויזמים פרטיים, חברות בניה, קבלנים וגופים ציבוריים רבים:

ערעורים על שומות והגשת חוות דעת נגדיות לאלו של מינהל מקרקעי ישראל  

 וייצוג יזמים ובעלי נכסים "מול" מינהל מקרקעי ישראל

ערעורים על שומות והגשת שומות נגדיות לשומות היטל השבחה

של העיריות / הועדות המקומיות וייצוג יזמים ובעלי נכסים בנושאים אלו.

ייצוג יזמים ובעלי נכסים בעניין פיצויי הפקעה וירידת ערך של נכסים 

(תביעות לפי סעיף 197 לחוק התו"ב) והגשת שומות נגדיות לשומות "הממסד" – מע"צ, עיריות וועדות מקומיות, מקורות, חברת חשמל , ואחרים…

שומות למערכת הבנקאית

המבוססות על תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ועל תקן 19 שאושר על ידי הועדה לתקינה שמאית ומועצת שמאי המקרקעין.

שלטונות המס

הגשת חוות דעת שמאיות כהשגות ועררים למס שבח/ מס רכישה וייצוג יזמים/ עורכי דין בסוגיות אלו.

ליווי פרויקטים של "פינוי בינוי", התחדשות עירונית ותמ"א 38 

לרבות, הכנה של דוחות ליווי בנקאיים וכן הכנה של חוות דעת שמאיות לפי תקן 21 של מועצת השמאים לפרויקטים של פינוי בינוי.

בדיקות כדאיות של פרויקטים 

עריכת אומדנים כלכליים, תחשיבי כדאיות והמלצות .

IFRS 

הערכות שווי נכסים מניבים ואחרים לפי דרישות התקן החשבונאי שבבעלות חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לני"ע.

היטלי השבחה ודמי היתר

היטל השבחה הוא אירוע מס שנחשב לאחד ההיטלים הגבוהים במניין המיסים המוטלים על האזרח/הצרכן.  ההיטל נגבה על ידי הועדות המקומיות של העיריות והמועצות האזוריות, עפ"י הוראות חוק התכנון והבניה. מי חייב בהיטל השבחה? בעלים, חוכר לדורות ולאחרונה גם בר רשות (בהתאם לפס"ד בעליון הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון נ' עוזי ושפרה בלוך).

היטל השבחה משולם בעת מימוש הזכויות כלומר, בעת הוצאת היתר בנייה או בעת מכירת הנכס. נהוג כי היטל השבחה עד ליום רכישת הנכס מוט לעל המוכר, ולאחר מועד זה מוטל על הקונה.